Ons privacybeleid

Dit Privacy Statement is ingegaan op 01-03-2019.

Algemeen

Het Privacy Statement is van toepassing op OON Vastgoed B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 73758817, de aan haar gelieerde onderneming Stichting OON derdengelden, hierna gezamenlijk aangeduid met OON.

OON is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar belanghebbenden (zoals medewerkers, cliënten en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoons­gegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Reikwijdte

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle producten en diensten van OON.

Verwerkingsverantwoordelijke

OON is de verwerkingsverantwoordelijke voor verwerkingen van persoonsgegevens door OON. Onderaan dit privacy Statement treft u onze contactgegevens aan. 

Verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden bijgehouden in het register van verwerkingen. Hiervoor hanteren wij de opzet zoals beschreven staat in Artikel 30 van de AVG.

Voor welke doeleinden gebruikt OON uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor:

 • de registratie van een potentiele cliënt;
 • het leveren van diensten en producten en de uitvoering van de overeenkomst met een cliënt;
 • het toezenden van informatie over onze dienstverlening;
 • het toezenden van een nieuwsbrief;
 • marketing en relatiebeheer;
 • het innen van vorderingen;
 • het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen in het kader van de personeels- en salarisadministratie;
 • het voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van externe verantwoording;
 • het behandelen van geschillen;
 • de opsporing van strafbare feiten en het voorkomen en bestrijden van fraude;
 • beantwoording van uw reacties via de online invulformulieren;
 • optimalisatie van onze website.

OON verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen. OON kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft OON verwerkersovereenkomsten gesloten, tenzij de ontvanger zelf de verwerkingsverantwoordelijke is. Daarnaast kan OON voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Rechtmatige verwerking

OON verwerkt uitsluitend persoonsgegevens op basis van de in de wetgeving benoemde rechtmatige grondslagen:

 • Het tot stand komen en de uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Een gerechtvaardigd belang voor OON, haar opdrachtgevers of derden;
 • Toestemming van de betrokkene.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u

Persoonsgegevens zijn onder te verdelen in categorieën:

Algemene persoonsgegevens
bijvoorbeeld naam, adres, historische adressen, contactgegevens, inloggegevens.

Gevoelige persoonsgegevens
bijvoorbeeld bankgegevens, betaalgegevens, Inkomensgegevens, financiële gegevens van de onderneming, gegevens over een vastgoedobject.

Bijzondere persoonsgegevens
bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort.

Herkomst van de persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekend heeft gemaakt of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van makelaars, notaris, handelsinformatiebureaus, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Beveiliging persoonsgegevens

OON gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijnen

Ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens hanteren wij daarvoor de wettelijk vastgestelde termijnen. Indien u een overeenkomst met OON heeft afgesloten bewaren wij de gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst, verlengd met de fiscale bewaartermijn van 7 jaar. Indien u uitsluitend contact met ons heeft bewaren wij uw gegevens tot maximaal 2 maanden na afronding van de communicatie. Persoonsgegevens worden na afloop van de (wettelijke)bewaartermijn vernietigd.

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. OON streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

 1. Inzagerecht (art. 13-15 AVG)
 2. Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 3. Recht op vergetelheid (art. 17 AVG)
 4. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 6. Recht op bezwaar (art. 21-22 AVG)

Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend op onderstaande adresgegevens van OON onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Na vaststelling van uw identiteit vernietigen wij het kopie identiteitsbewijs. Binnen één maand wordt, indien aan uw verzoek kan worden voldaan, u geïnformeerd over de afhandeling van uw verzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

OON maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (profilering).

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Cookies

Op onze websites maken wij geen gebruik van cookies.

Contactformulier

Bij het invullen van het informatie aanvraagformulier op onze website vragen wij om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om u een passend antwoord te geven op uw vraag of verzoek. Binnen twee maanden na afronding van uw vraag of verzoek verwijderen wij de gegevens.

Wijziging Privacy Statement

Wij kunnen te allen tijde dit Privacy Statement wijzigen. Wij zullen onze cliënten en andere belanghebbenden informeren over de wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen of opmerkingen

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten of indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de afhandeling van een verzoek met betrekking tot uw rechten dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar OON Vastgoed B.V., t.a.v. de afdeling Privacy, Damsterdiep 9, 9711 SG Groningen onder vermelding van ‘Privacy’, of per e-mail naar info@oon.nl.

Indien u van mening bent dat wij u niet op een passende manier hebben geholpen ten aanzien van uw privacy dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan middels de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons